Sodininkų bendrija „Rugelis-3“

Lai žydi sodai!

Nutarimai2019 m. gegužės 18 d. visuotinio susirinkimo protokolas:


2019 m. kovo 31d. valdybos susirinkimo protokolas, 2018 m. balansas ir 2019 m. pajamų-išlaidų planas:2018 m. gegužės 26 d. visuotinio pakartotinio SB „Rugelis-3“ narių susirinkimo nutarimai:


Nuspręsta:
1.  Patvirtinti  Bendrijos valdybos pirmininko 2017 m. ataskaitą. 
2. Patvirtinti Bendrijos 2017 m.  finansinę atskaitomybę;
3. Patvirtinti Bendrijos revizijos komisijos pirmininko 2017 m. ataskaitą.
4. Numatyti bendrijos 2018 m. pajamų – išlaidų suvestinėje 1000 Eur Kryžiokų sodų 8-osios g. asfaltavimo darbų projektui apmokėti.
5. Organizuoti gatvių pavadinių nuorodų ir adresų numeracijos jose lentelių įrengimą ir skirti 1000 Eur lentelių įrengimui apmokėti.
6. Akligatvių kadastrinių matavimų atlikimui nepritarta.
7. Atleisti sklypo adresu Kryžiokų sodų 9-oji g. Nr. 146, Vilnius  savininką nuo 2018 m. sodo mokesčio.
8. Patvirtinti bendrijos 2018 m. pajamų - išlaidų sąmatą, paliekant 5,6 Eur metinį mokestį už vieną arą.
9. Atnaujinti bendrijos pastangas dėl autobuso maršruto paleidimo.
10. Pritarti Kryžiokų sodų 9-osios g. asfaltavimo projekto užbaigimui ir rinkti pinigus iš sklypų savininkų asfaltavimo darbams apmokėti.
11. Nutarta panaudoti 2 procentų paramą tiksliniams projektams.
Stendų remontas bus numatytas ateityje.2018 m. balandžio 25 d. sodininkų bendrijos „Rugelis-3“ valdybo susirinkimo protokolas:
2017 m. gegužės 13 d. visuotinio susirinkimo protokolas:Pakartotnio neeilinio visuotinio susirinkimo, įvykusio 2016-09-24 d. nutarimai:


1. Išpirkti iš Valstybės nuomojamų skylų, kuriuose yra sodininkų bendrijų vasaros vandens tiekimo arteziniai gręžiniai, dalis už nominalią kainą.

2. Asfaltuoti Kryžiokų sodų 9-ąją gatvę (atkarpoje, esančioje SB "Rugelis-3" teritorijoje). Gatvės kapitalinio remonto (asfaltavimo) projekto parengimą finansuoti iš bendrijos biudžeto lėšų. Gatvės kapitalinio remonto (asfaltavimo) darbus 50% finansuoja savivaldybė, kitą 50% darbų dalį finansuoti visų Kryžiokų sodų 9-osios g. sklypų ir Kryžiokų sodų 10-osios g. bei Kryžiokų sodų 11-osios g. sklypų, į kuriuos įvažiavimai yra iš Kryžiokų sodų 9-osios g., savininkų lėšomis.

3. Sukurti bendrijos logotipą (variantus, tinkamus naudoti bendrijos dokumentuose ir interneto svetainėje).

4. Bendrijos skolininkus, kurie yra skolingi bendrijai sodo mokesčių arba yra skolingi bendrijai už vykdomus infrastruktūros plėtros projektus ilgiau nei 2 metus, perduoti skolų išieškojimo įmonei.


2016 m. gegužės 21 d. visuotinio susirinkimo protokolas:Dėl infrastruktūros mokesčio

Vadovaujantis 2014 m. gegužės 10 d. pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolu Nr. 09, visiems, įsigyjantiems nekilnojamąjį turtą SB "Rugelis - 3", yra taikomas 144,80 EUR infrastruktūros mokestis. Daugiau informacijos apie tokio mokesčio teisėtumą ieškokite mūsų svetainės Teisinės informacijos puslapyje.